>> IYA - Archive
Yiquan Terminologie

>> download PDF

 

站桩 Zhan Zhuang – Standing Pillar

撑抱桩

Holding by Embracing Pillar

Cheng Bao Zhuang

扶按桩

Pressing and Lifting Pillar

Fu An Zhuang

提抱桩

Holding by Lifting Pillar

Ti Bao Zhuang

提插桩

Lifting Piercing Pillar

Ti Cha Zhuang

俯抱桩

Covering and Holding Pillar

Fu Bao Zhuang

推托桩

Pushing up and Supporting Pillar

Tui Tuo Zhuang

休息桩

Resting Pillar

Xiu Xi Zhuang

浑元桩

Primeval Void Pillar

Hui Yuan Zhuang

勾挂桩

Hanging Hook Pillar

Gou Gua Zhuang

撑托桩

Pushing up Supporting Pillar

Cheng Tuo Zhuang

独立桩

Single Stance Pillar

Du Li Zhuang

降龙桩

Descending Dragon Pillar

Jiong Long Zhuang

大式桩

Taming the Tiger Pillar

Da Shi Zhuang

步法 Bu Fa – Stepping and Kicks

摩擦步

Friction Step

Mo Ca Bu

大步平衡

Big Stepping

Da Heng Ping Bu

外环绕步

Outward Circling Stepping

Wai Huan Rao

拗步上步

Sideward-Forward Stepping

Ao Bu Shang Bu

横跺脚

Side Kick

Heng Duo Jiao

点脚

Pointing Kick – Straight Kick

Dian Jiao

蹬踏脚

Stomping Kick

Deng Ta Jiao

试力 ShiLi – Force Testing

平推试力

Even Pushing Force Testing

Ping Tui Shi Li

开合试力

Open/Close Force Testing

Kai He Shi Li

拨水试力

Waving Through Water Force Test

Bo Shui Shi Li

勾挂试力

Hanging Hook Force Testing

Gou Gua Shi Li

分挂试力

Dividing Hook Force Testing

Fen Gua Shi Li

扶按试力

Pressing and Lifting Force Testing

Fu An Shi Li

旋法试力

Rotating Force

Xuan Fa Shi Li

劈法试力

Chopping Force Testing

Pi Fa Shi Li

掌法试力

Palm Force Testing

Zhang Fa Shi Li

侧劈试力

Sideways Chopping Force Testing

Ce Pi Shi Li

神龟出水试力

Sacred Turtle Comes Out Of The Water
Force Testing

Shen Gui Chu Shui Shi Li

发力 - Fa Li – Releasing Force & 拳法 – Quan Fa – Fists

发力

Releasing Force

Fa Li

下发力

Releasing Force – Downwards

Xia Fa Li

不直的直拳

The Not Straight, Straight Punch

Bu Zhi De Zhi Quan

栽拳

Planting Punch

Zai Quan

横向栽拳

Cross Punch

Heng Xiang Zai Quan

钻拳

Drilling Punch

Zuan Quan